รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2408
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2407/2557
  ผู้บริจาค     ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
  วันที่บริจาค     29 ต.ค. 57  
  รายการ     ของที่ระลึก จากการจัดการประชุมวิชาการ 4 สถาบัน ครั้งที่ 17  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.