รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2406
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2405/2557
  ผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์
  วันที่บริจาค     29 ต.ค. 57  
  รายการ     โล่เมล็ดถั่วลิสง จาก National Chiayi University  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.