รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2398
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2397/2557
  ผู้บริจาค     องค์การบริหาร องค์การนิสิต
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ภาพถ่ายองค์การบริหาร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.