รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2396
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2395/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ภาพวาดที่ระลึก จากอธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.