รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2390
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2389/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ภาพตัวอย่างพรรณพืชเฉพาะถิ่น จาก President of University of Montpellier II  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.