รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2378
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2377/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ภาพถ่าย ผู้เข้าฝึกอบรม Local Wisdom and Thailand Agriculture Studies Center for Development 2013  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.