รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2370
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2369/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ภาพเรือสุพรรณหงส์ที่ระลึก จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.