รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0238
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-28
  ผู้บริจาค     รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ
  วันที่บริจาค     7 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่าย Fourth Indo-Pacific Fish Conference Bangkok, Thailand 28 November – 4 December 1993 ( Program and Abstracts of Papers)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.