รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2361
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2360/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2360.pdfclose windows.