รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2359
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2358/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่รางวัล ดีมาก ประเภทองค์กรภาครัฐ สาขาผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2358.pdfclose windows.