รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0237
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     8-5
  ผู้บริจาค     รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ
  วันที่บริจาค     7 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ PROCEEDINGS, Fourth Indo-Pacific Fish Conference 1994  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.