รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2351
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2350/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ชุดแก้วเบญจรงค์ ของที่ระลึกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.