รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0236
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     8-4
  ผู้บริจาค     รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ
  วันที่บริจาค     7 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ Fourth Indo-Pacific Fish Conference Bangkok, Thailand 28 November – 4 December 1993 ( Program and Abstracts of Papers)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.