รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2345
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2344/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ จาก Guangzhou Institute of Geochemistry Chinese Academy of Sciences.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2344.pdfclose windows.