รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2343
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2342/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึก จากกรมการข้าว (แม่โพสพที่ระลึกและประกาศนียบัตร วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 5 มิถุนายน 2556)  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.