รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0235
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-27
  ผู้บริจาค     คุณสาคร วงศ์ประเสริฐ
  วันที่บริจาค     3 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายของคุณสาคร วงศ์ประเสริฐ ร้องเพลงหน้าพระที่นั่ง ปี 2511  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.