รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2332
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2331/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึกภาพพระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ จากมหาวิทยาลัยมหิดล  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.