รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0232
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     14-4
  ผู้บริจาค     นายสุวรรณ เกษตรสุวรรณ
  วันที่บริจาค     2 ม.ค. 46  
  รายการ     ใบปริญญาบัตรของนายสุวรรณ เกษตรสุวรรณ (กสิกรรมและสัตวบาลน์ เกียรตินิยม) เมื่อปี 2498 KU รุ่น 1  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.