รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2285
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2284/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     เหรียญที่ระลึก จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2284.pdfclose windows.