รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2283
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2282/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ใบประกาศ จาก ISRAEL TRADE AWARD 2010  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2282.pdfclose windows.