รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2282
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2281/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ที่ระลึก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2281.pdfclose windows.