รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2280
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2279/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ถ้วยกาแฟที่ระลึก จากการประปานครหลวง  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2279.pdfclose windows.