รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0228
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0228/2545
  ผู้บริจาค     นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
  วันที่บริจาค     2 ม.ค. 46  
  รายการ     โล่ผู้ทำคุณประโยชน์และมีอุปการะคุณแก่การกีฬาของ มก. อย่างดียิ่งมอบแก่นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์ ณ วันที่ 24 มกราคม 2534  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0228.docclose windows.