รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2266
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2265/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โถเบญจรงค์ที่ระลึก จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.