รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2264
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2263/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึก National Central University (NCU) ประเทศไต้หวัน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2263.pdfclose windows.