รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2260
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2259/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ภาพถ่ายพระพิรุณทรงนาคที่ระลึก ในงานสัมมนาองค์การนิสิต 4 วิทยาเขต ครั้งที่ 8 มก.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.