รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2252
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2251/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึก งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 นาฏดุริยศิลป์ ณ ถิ่นลานนา  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2251.pdfclose windows.