รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2235
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2234/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ที่ระลึก งานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2234.pdfclose windows.