รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2233
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2232/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ จำลอง)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.