รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2216
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2215/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ใบประกาศเกียรติคุณ การประกวดพวงมาลาในวันปิยมหาราช ประจำปี 2551 จากกรมป่าไม้  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2215.pdfclose windows.