รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0221
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-15
  ผู้บริจาค     นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์
  วันที่บริจาค     2 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายการเข้ารับอนุปริญญากสิกรรมและสัตวบาล หน้าตึกพืชพรรณ แจกโดย จอมพล ผิน ชุณหะวัณ ปี 2497  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.