รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2196
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2195/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     เหรียญที่ระลึก จาก Yunnan University  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.