รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2176
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2175/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ประกาศเกียรติคุณ จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2175.pdfclose windows.