รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2169
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2168/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพบปะสังสรรค์ จากพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ 15 ส.ค. 2530  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2168.pdfclose windows.