รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0217
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0217/2545
  ผู้บริจาค     นายวิชัย ภูริปัญญวานิช
  วันที่บริจาค     20 ธ.ค. 45  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 47 (คณะเกษตร)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.