รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2147
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2146/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ภาพถ่ายพระพิรุณทรงนาค งานวันปิดโลกกิจกรรม 2545  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.