รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2137
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2136/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึก จากการแข่งขันกีฬาระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2521  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.