รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2125
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2124/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึก ม้า  
  จำนวน     8  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.