รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2115
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2114/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่จาก The Int’l. Friendsip Exchange Committee of Mid-Japan (FEC)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2114.pdfclose windows.