รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0212
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0212/2545
  ผู้บริจาค     ดร.ก่าน ชลวิจารย์
  วันที่บริจาค     20 ธ.ค. 45  
  รายการ     ขวดใส่อาหารน้ำ  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0212.docclose windows.