รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2103
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2102/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     ของที่ระลึก แจกันสีน้ำตาล  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.