รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2102
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2101/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     โถเบญจรงค์ที่ระลึก จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2101.pdfclose windows.