รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2101
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2100/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     โล่ประกาศเกียรติคุณ บริษัท 3 M ประเทศไทย จำกัด  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2100.pdfclose windows.