รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2095
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2094/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     ภาพตราไปรษณียากรที่ระลึก 60 ปี วิศวกรรมชลประทาน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2541 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.