รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2090
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2089/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     โล่ตราสัญลักษณ์ จาก Gadjah Mada University  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2089.pdfclose windows.