รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2085
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2084/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     ภาพ OX-Tiger จาก Yunnan Agricultural University  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.