รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0209
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-20
  ผู้บริจาค     นายอิศรา วงศ์ข้าหลวง
  วันที่บริจาค     19 ธ.ค. 45  
  รายการ     ภาพถ่ายทีมฟุตบอลภายใน ชั้นปี 2 (ทีมไฉไล)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.