รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2073
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2072/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     โล่ขอบคุณจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2072.pdfclose windows.