รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2066
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2065/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     โล่ขอขอบคุณ จากกรุงเทพมหานคร 16 ส.ค.2541  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2065.pdfclose windows.