รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2063
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2062/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     ภาพ Congratulations Congrats Kasetsart University, Cleaner Technology 2006  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.